Specifiek wedstrijdreglement ‘Win voor 5000 euro aan Wienerberger bouwmaterialen’

Bouw reglement 2

1. Organisatie

De wedstrijd is een organisatie van JOEfm nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde JOEfm, samen met Wienerberger, Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk. 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene (http://joe.be/wedstrijdreglement).

2. Periode

De deelnemers kunnen zich inschrijven via de site (joe.be) van zaterdag 10/02 (om 17u)  tot en met vrijdag 23/02 (19u) . Op zaterdag 24/02 zullen de vier finalisten bekendgemaakt worden in het programma van Leen Demaré, tussen 16 en 19u. De finalisten dienen zich op 25 februari naar Batibouw te begeven waar de finale wordt gespeeld (cf.punt 5).

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand bij Joefm gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door JOEfm, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door JOEfm. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

JOEfm kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door JOEfm voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. De prijs                                                                                                                                                                           

De prijs is de levering van Koramic kleidakpannen en/of Terca/Desimpel gevelstenen of gevelsteenstrippen bestemd voor de nieuwbouw of renovatie van de eigen gezinswoning van de winnaar op Belgisch grondgebied, en dit voor een maximumbedrag van 5.000 euro (incl. BTW) op basis van de prijzen van de op het moment van het order geldende particuliere prijslijst. Levering gebeurt op kosten van Wienerberger op voorwaarde dat het leveringsadres zich in België situeert. De materialen voor gevel respectievelijk dak moeten telkens in één transport geleverd worden. De prijs kan in geen geval worden omgewisseld in contanten. Wienerberger betaalt evenmin het verschil uit indien de waarde van de gevelstenen of gevelsteenstrippen en/of kleidakpannen die de winnaar nodig heeft, minder zou bedragen dan 5.000 euro (incl.BTW). Indien de waarde van de Wienerberger materialen die de winnaar nodig heeft het bedrag van 5.000 euro (inclusief BTW) overstijgt, zal Wienerberger het saldo tegen het particuliere tarief factureren aan de winnaar.

De prijs is op naam van de winnaar, is strikt persoonlijk en kan in geen geval overgedragen worden. Hij zal worden uitgereikt tegen voorlegging van een kopie van de bouwvergunning of de renovatieplannen, en het bewijs van eigendom van de woning die het voorwerp van de renovatie uitmaakt.

Op straffe van verval van de prijs, dient de bestelling te gebeuren voor 31 maart 2019. Bij overschrijden van deze termijn verwerft de winnaar geenszins recht op een compensatie onder welke vorm ook.

De algemene voorwaarden van Wienerberger zullen van toepassing zijn.

JOE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De 4 finalisten krijgen drie opdrachten tijdens de live-uitzending met Leen Demaré op 25 februari 2018 op Batibouw.  Tussen 16 en 19u wordt elk uur een spel gespeeld waarbij er telkens 1 kandidaat afvalt.  Voor de eerste 2 ronden worden de opdrachten de dag van de finale bekendgemaakt.  De derde en laatste ronde bestaat uit een muziekquiz en wordt gespeeld door de overblijvende twee finalisten. Diegene met de hoogste score, wint. Bij ex-aequo’s wordt een schiftingsvraag gesteld.  Indien de finalisten niet aanwezig kunnen zijn op 25 februari 2018 tijdens de aangegeven uren vervalt hun recht op de prijs en wordt er geenszins een compensatie voorzien.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

6. Algemeen (cf. algemeen wedstrijdreglement)