Specifiek wedstrijdreglement 'De Vraag'

20220826 joe svenanke de vraag 001

1. Organisatie

1.1. De wedstrijd ‘De Vraag’’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Joe NV met  maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Joe. De  voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd  te vinden op de website van Joe.  

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch  sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

2.1. De wedstrijd start op 29/08/2021, 07u00, en loopt elke werkdag tussen 07u00 en  08u59  tot en met de datum die wordt bekendgemaakt via de uitzendingen.

3. Deelname

3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen:

3.2. Uitgesloten van deelname zijn:

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met  een iOS of Android besturingssysteem die de Joe-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Joe-App-gebruiker.

3.4. De deelnemer gaat ermee akkoord dat haar/zijn voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Joe (ONAIR), de website van Joe en in de Joe-App na deelname op de radio.

3.5 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven  of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Joe het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen.

3.6. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Joe het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf) te laten vervallen.

3.7. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.8. Joe is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname.

3.9. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van  een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Joe, is dan ook voor een  termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan  een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Joe. Indien ondanks het verbod toch  wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden  en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

3.10. Joe kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede-)georganiseerd door Joe voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.11. Joe is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Joe-App worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

4. Verloop van de wedstrijd

4.1. Vanaf 26/08/2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Joe en joe.be.  Vanaf 29/08/2022, 7u00, kan je voor de duur van de wedstrijdperiode meespelen.

4.2. AANMELDEN

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Joe-App (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (zie artikel 2). Aanmelden is gratis en kan met een aanmeldknop. Vanaf dat moment maak je kans om dat uur gebeld te worden door Joe (zie artikel 4.7) en mee te  spelen met ‘De Vraag’. Je dient je elk uur opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden (en een antwoord te geven in  de uitzending). Om jezelf aan te melden dien je wel geregistreerd te zijn in de Joe-App. Ben je dit  nog niet? Registreer je dan gratis via de Joe-App.

4.3. DE WEDSTRIJD (HET SPEL)

De wedstrijd wordt van maandag t/m vrijdag elk uur gespeeld tussen 07u00 en  08u59. In de uitzendingen van Joe wordt door de presentator elk uur ‘Het Antwoord’ gegeven. De ‘Antwoorden’ die worden opgegeven werden voor latere controle in een omslag opgeborgen in een kluis. Deelnemers die denken te weten wat ‘De Vraag’’ is die Joe zoekt,  kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de Joe-App om dat specifieke wedstrijduur in aanmerking te komen om te raden wat ‘Dde Vvraag’ is die Joe zoekt (zie artikel 4.5) Het startbedrag is  €100 en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €100,-

4.4. OP DE RADIO

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om haar/zijn antwoord kenbaar te maken in  de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van ‘De Vraag’ wint  het op dat moment bereikte bedrag (zie artikel 5). Een deelnemer krijgt in de uitzending de  kans om één maal op te geven wat hij/zij denkt dat ‘De Vraag’ is op dat moment. Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan  ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De dag nadien kan je je wel  weer aanmelden en kans maken om mee te spelen. Indien ‘De Vraag’ geraden is en er die dag een nieuwe speelronde volgt, dan kan iedereen die zich aanmeldt en nog niet gecontacteerd geweest is op die dag OF nog niet fout geantwoord heeft, kans maken op deelname (die dag).  

4.5. SELECTIE DEELNEMERS

Uit alle luisteraars die zich tijdens de spelperiode elk uur op tijd hebben aangemeld, wordt via een  computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de uitzending haar/zijn antwoord te geven. De selectie voor deelname op de radio zal tussen  07u00 en 08u59 elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd  kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun  kans om ‘De Vraag’ te raden en is er geen compensatie voorzien. Het volgende uur kan  je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de Joe-App (zie artikel  4.3).  

5. Prijs

5.1. Met de wedstrijd kan per ‘Vvraag’  het op dat moment bereikte bedrag worden  gewonnen. Bij aanvang is ‘De Vraag’ op de radio  €100 waard. Bij elk fout antwoord  door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €100.

5.2. Indien er een nieuwe ‘De Vraag’  van start gaat, is de startwaarde opnieuw €100 en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €100,- enz.

5.3 De winnaar van de wedstrijd ‘De Vraag’ is degene die wordt gebeld en het juiste  antwoord geeft, namelijk ‘De Vraag’ die Joe zoekt. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank.

5.5. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet  overdraagbaar.  

5.6. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan of geruild worden.

5.7. Joe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of  schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,  foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de  deelnemer, zodat Joe de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de  wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Joe.  Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de  wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle  bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle  beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt. wedstrijd en organisatoren.

6) Joe kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere  reden die buiten de wil van Joe ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de  wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7) Joe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten  (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan  worden deelgenomen.  

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Joe zich uitdrukkelijk het recht voor de  betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden  georganiseerd door Joe.