De Lach van Joe

Specifiek wedstrijdreglement 'De Lach van Joe'

Online visuals s a 2400x1350 1 2400x1350

1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘De Lach van Joe’ wordt georganiseerd door DPG Media nv met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Joe. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Joe.  

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op 09/01/2023, 07u00 en loopt elke werkdag tussen 07u00 en 18u59 tot en met de datum dat de laatste lach tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Wedstrijdperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de wedstrijdperiode.

3. Deelname 

3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen: 

3.1.1. Die bij de start van de wedstrijd (09/01/2023, 07u00) minstens 18 jaar is

3.1.2. Die woonachtig is in België; 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 

3.2.1. Personeelsleden en medewerkers van Joe en met haar gelieerde vennootschappen; 

3.2.2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; 

3.2.3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is. 

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de Joe-app hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Joe-App-gebruiker.

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de  onder artikel 4.2 beschreven wijze. 

3.5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met  deze wedstrijdvoorwaarden. 

3.6. De deelnemer gaat ermee akkoord dat haar/zijn voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Joe (ONAIR), de website van Joe en in de Joe-App na deelname op de radio. 

3.7. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Joe het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

3.8. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Joe het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.9. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.10. Joe is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname. 

3.11. Per deelnemer kan maximum één geldprijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een geldprijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Joe, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een geldprijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Joe.Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

3.12. Joe kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede-)georganiseerd door Joe voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.13. Joe is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Joe-App worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Vanaf 04/01/2023 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Joe en joe.be. Vanaf 09/01/2023 kan je meespelen. 

4.2. AANMELDEN 

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Joe-App (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (zie artikel 2). Aanmelden is gratis en kan met een aanmeldknop. Vanaf dat moment maak je kans om dat uur gebeld te worden door Joe (zie artikel 4.7) en mee te spelen met De Lach van Joe. Je dient je elk uur opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden (en een antwoord te geven in  de uitzending). Om jezelf aan te melden dien je wel geregistreerd te zijn in de Joe-App. Ben je dit  nog niet? Registreer je dan gratis via de Joe-App. 

4.3. DE WEDSTRIJD (HET SPEL) 

4.3.1. De wedstrijd wordt van maandag t/m vrijdag elk uur gespeeld tussen 07u00 en 18u59. Via Joe is regelmatig een lach te horen in de wedstrijd ‘De Lach van Joe’. Deelnemers die de lach denken te herkennen kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de Joe-App om dat specifieke wedstrijduur in aanmerking te komen om te raden wat De Lach van Joe is (zie artikel 4.5) Het startbedrag is €100 en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €100,- 

4.3.2. Indien een lach geraden is, kan de wedstrijd een vervolg vinden met een nieuwe lach, enz. Joe heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren.  Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over de te raden lach, indien deze voor een langere tijd niet geraden wordt. 

4.4. OP DE RADIO 

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om haar/zijn antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van De Lach van Joe, wint het op dat moment bereikte bedrag (zie artikel 5). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden lach te geven. Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De dag nadien kan je je wel weer aanmelden en kans maken om mee te spelen. Indien De Lach van Joe geraden is en er die dag een nieuwe speelronde volgt, dan kan iedereen die zich aanmeldt en nog niet gecontacteerd geweest is op die dag OF nog niet fout geantwoord heeft, kans maken op deelname (die dag).  

4.5. SELECTIE DEELNEMERS 

Uit alle luisteraars die zich elk uur op tijd hebben aangemeld, wordt via een computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de uitzending haar/zijn antwoord te geven. De selectie voor deelname op de radio zal tussen 07u00 en 18u59 elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om De Lach van Joe te raden en is er geen compensatie voorzien. Het volgende uur kan je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de Joe-App (zie artikel 4.3).  

5. Prijs 

5.1. Met de wedstrijd kan per geraden lach het op dat moment bereikte bedrag worden gewonnen. Bij aanvang van het spel op de radio is een lach €100 waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €100. 

5.2. Indien er een nieuwe lach van start gaat, krijgt de radiowedstrijd een startwaarde van €100 en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €100,- enz. 

5.3. Het totale prijzengeld tijdens deze wedstrijd voor de wedstrijd op de radio zal nooit hoger zijn dan €30.000 Indien een lach voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord. 

5.4. De winnaar van de wedstrijd ‘De Lach van Joe’ is degene die wordt gebeld en het juiste antwoord geeft. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank. 

5.5. Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

5.6. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.  

5.7. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan of geruild worden. 

5.8. Joe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of  schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5.9  De wedstrijd kan enkel worden gewonnen door het geven van een juist antwoord of correcte naam. Indien -door vergissing van De Jury of een technische storing- een fout antwoord op de radio toch zou zijn goedgekeurd of gevalideerd, zal de te winnen prijs niet worden toegekend, noch gecompenseerd.

Overige bepalingen 

  1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 
  2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 
  3. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Joe de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Joe.  Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy 
  4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  
  5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt. wedstrijd en organisatoren. 
  6. Joe kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Joe ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.
  7. Joe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.  
  8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Joe zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Joe.